Kerangka Pembangunan Aktiviti


 1. Nama – memberi gambaran sejelas mungkin tentang kedudukan program dalam konteks usaha meningkatkan keupayaan dan kekuatan ummah dalam bidang-bidang yang telah dikenalpasti
 2. Latarbelakang dan Rasional – menjelas kewajaran mengadakan programmemberi latarbelakang bersandar data dan maklumat yang sahihmengaitkannya dengan usaha-usaha yang telah atau sedang dijalankan oleh badan, agensi atau pihak-pihak lain
 3. Matlamat dan Objektif – menyenarai matlamat dan tujuan am jangka panjangmenyenarai objektif khusus sama ada dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran atau sikap / nilai
 4. Kumpulan Sasar – menyenarai bilangan yang akan dilibatkanmenyenarai kumpulan atau pecahan kumpulan yang akan dilibatkanmenyenarai juga kumpulan sekonder yang juga akan mendapat manfaat daripada program
 5. Isi Kandungan dan Kaedah Penyampaian – menyenarai isi kandungan utama – ilmu, kemahiran sikap-nilaimemperinci kurikulum / modulmenyenarai bahan-bahan rujukan dan keperluan lainmemperinci kaedah / format penyampaian
 6. Senarai Pakar atau Badan Rujuk Profesional – menyediakan senarai pakar bidang atau pengamal yang boleh dijadikan rujukanmenyediakan senarai badan profesional atau agensi yang berkaitan
 7. Strategi atau Kaedah Pelaksanaan – menyenarai aktiviti-aktiviti yang akan membantu pencapaian matlamat / objektif programmenjelas tentang cara bagaimana program akan dilaksanakanmenyata strategi jangka pendek dan jangka panjangmenyata tempat dan jadual pelaksanaan
 8. Rakan Kongsi dan Agensi Berkaitan – menyenarai rakan kongsi yang membantu dalam pelbagai peringkat pelaksanaanmenyenarai agensi / badan yang akan melaksana
 9. KPI dan Kaedah Penilaian – menjelas tentang petunjuk utama yang boleh dijadikan asas membuat penilaian atau menguji keberkesanan programmencadang dan menjelaskan kaedah penilaianmenyediakan instrumen penilaian
 10. Anggaran Kos Pelaksanaan – memperinci kos perancangan, rintis, percubaan dan pelaksanaan penuhmemperinci kos pakar dan kos penilaian oleh pihak luarmenggambar kemungkinan kos jangka panjang
 11. Format Pelaporan -memberi rangka pelaporan kepada klien dan juga kepada MIS