Kerangka Pembangunan Aktiviti


 1. Nama
  • memberi gambaran sejelas mungkin tentang kedudukan program dalam konteks usaha meningkatkan keupayaan dan kekuatan ummah dalam bidang-bidang yang telah dikenalpasti
 2. Latarbelakang dan Rasional
  • menjelas kewajaran mengadakan programmemberi latarbelakang bersandar data dan maklumat yang sahihmengaitkannya dengan usaha-usaha yang telah atau sedang dijalankan oleh badan, agensi atau pihak-pihak lain
 3. Matlamat dan Objektif
  • menyenarai matlamat dan tujuan am jangka panjangmenyenarai objektif khusus sama ada dari aspek ilmu pengetahuan, kemahiran atau sikap / nilai
 4. Kumpulan Sasar
  • menyenarai bilangan yang akan dilibatkanmenyenarai kumpulan atau pecahan kumpulan yang akan dilibatkanmenyenarai juga kumpulan sekonder yang juga akan mendapat manfaat daripada program
 5. Isi Kandungan dan Kaedah Penyampaian
  • menyenarai isi kandungan utama – ilmu, kemahiran sikap-nilaimemperinci kurikulum / modulmenyenarai bahan-bahan rujukan dan keperluan lainmemperinci kaedah / format penyampaian
 6. Senarai Pakar atau Badan Rujuk Profesional
  • menyediakan senarai pakar bidang atau pengamal yang boleh dijadikan rujukanmenyediakan senarai badan profesional atau agensi yang berkaitan
 7. Strategi atau Kaedah Pelaksanaan
  • menyenarai aktiviti-aktiviti yang akan membantu pencapaian matlamat / objektif programmenjelas tentang cara bagaimana program akan dilaksanakanmenyata strategi jangka pendek dan jangka panjangmenyata tempat dan jadual pelaksanaan
 8. Rakan Kongsi dan Agensi Berkaitan
  • menyenarai rakan kongsi yang membantu dalam pelbagai peringkat pelaksanaanmenyenarai agensi / badan yang akan melaksana
 9. KPI dan Kaedah Penilaian
  • menjelas tentang petunjuk utama yang boleh dijadikan asas membuat penilaian atau menguji keberkesanan programmencadang dan menjelaskan kaedah penilaianmenyediakan instrumen penilaian
 10. Anggaran Kos Pelaksanaan
  • memperinci kos perancangan, rintis, percubaan dan pelaksanaan penuhmemperinci kos pakar dan kos penilaian oleh pihak luarmenggambar kemungkinan kos jangka panjang
 11. Format Pelaporan
  • memberi rangka pelaporan kepada klien dan juga kepada MIS