Pengurusan Taska Eksperimental


Taska Eksperimental ditubuhkan sebagai sebahagian daripada aktiviti pendidikan yang disediakan di Pusat Kegiatan BPP-MIS dengan tujuan bukan sahaja untuk menyediakan perkhidmatan pengasuhan kepada kanak-kanak 3 dan 4 tahun dari kalangan penduduk sekitar Petra Jaya, tetapi juga untuk memberi ruang pengujian kesesuaian dan keberkesanan bahan asuhan dan bimbingan serta pembelajaran dalam suasana pengasuhan dan pembelajaran yang sebenar.

Melalui aktiviti ini, aspek perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor kanak-kanak dititikberatkan melalui pengujicubaan bahan-bahan serta pendekatan pengasuhan dan bimbinan yang bersesuaian. Dari aspek kebajikan pula, penekanan diberi kepada penyediaan makanan tambahan yang seimbang serta pengurusan diri yang kemas dan teratur. Dengan pengurusan yang sedemikian, taska eksperimental ini diharapkan dapat dijadikan contoh kepada taska-taska masjid.

Leave a comment

Your email address will not be published.