Pengurusan Pusat Sumber


Pusat Sumber Pendidikan Awal Kanak-Kanak di tubuhkan di Pusat Kegiatan BPP-MIS, Petra Jaya dengan tujuan untuk menyediakan ruang aktiviti keilmuan serta bahan-bahan berkaitan dengan aktiviti pengasuhan dan bimbingan seperti buku rujukan, peralatan dan bahan asuhan dan pembelajaran yang difikirkan bermanfaat untuk kegunaan para pengasuh, guru dan pengurus taska. Penyediaan bahan serta pengurusan pusat sumber yang cekap dan berkesan adalah penting bagi memungkinkan kemudahan yang ada dapat digunapakai sepenuhnya oleh para pengamal pengasuhan kanak-kanak dalam usaha mereka untuk meningkatkan mutu asuhan dan bimbingan yang mereka beri. Selain itu, pengurusan yang berkesan akan dapat juga menyediakan perkhidmatan kepada pengasuh dan pengusaha taska yang ingin meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran dan amalan dalam pengurusan dan pengasuhan di taska masing-masing. Justeru, bahan-bahan asuhan dan bahan-bahan bimbingan dan pembelajaran hendaklah sesuai dan sentiasa kemaskini supaya dapat dijadikan rujukan oleh para pengasuh.

Aktiviti Pengurusan Pusat Sumber ini bertujuan:

  1. mengemaskini, melengkapkan dan mempelbagaikan koleksi bahan pusat sumber melalui pemerolehan tahunan;
  2. menyediakan khidmat peminjaman bahan pusat sumber kepada rakan kongsi; dan
  3. menyediakan tempat yang selesa, kondusif dan mesra pengguna bagi membolehkan perjumpaan profesional dalam kalangan para pengamal asuhan dan didikan awal kanak-kanak dapat dijalankan dengan lebih berkesan.

Leave a comment

Your email address will not be published.