Aktiviti Murid Ketinggalan


Senarai Aktiviti

  1. Kem Matematik
  2. Kem Bahasa Inggeris
  3. Kem Sains
  4. Kem Kemahiran Membaca melalui KaBoM
  5. Kem Jati Diri
  6. Kem Watak Budaya

Berpandukan strategi “membangun dan menyedia pengalaman pembelajaran khas bagi murid yang ketinggalan”, enam (6) aktiviti di bawah dua (2) program telah dibina dengan tujuan membantu dan membimbing murid-murid sekolah rendah yang tertinggal atau ketinggalan menguasai beberapa kemahiran asas membaca, menulis, mengira dan berfikir. Hasrat untuk melihat semua murid Islam berkeupayaan dan berkeyakinan untuk terus mengikuti pendidikan formal arus perdana, iaitu sifar keciciran, program dan aktiviti untuk kumpulan ini juga memberi tumpuan kepada usaha membentuk jati diri dan membina watak budaya mereka supaya bersikap positif, berkeyakinan diri serta bersemangat cekal untuk terus berada di alam persekolahan.

Berdasarkan maklum balas yang diberi mengenai kurangnya minat terhadap mata pelajaran bahasa Inggeris, sains dan matematik dalam kalangan murid yang ketinggalan, BPP-MIS telah merangka beberapa aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang memberi keutamaan kepada pendekatan ‘pembelajaran yang menyeronokkan’ dan bersifat ‘hands-on’ untuk mengalak dan mendorong murid-murid ini melihat pembelajaran mata pelajaran ini dari perspektif yang berbeza dan lebih relevan dengan kehidupan seharian.

Leave a comment

Your email address will not be published.